icon

ZRÓBMY RAZEM COŚ DOBREGO

Dokumenty


STATUT FUNDACJI RATUJMY PSZCZOŁY


Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą Ratujmy Pszczoły, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Daniela Pasek zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Marusza Kot w kancelarii notarialnej w Brzesku, ul. Rynek 2, w dniu
26.05.2021 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.


§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.


§ 3
Siedzibą fundacji jest miejscowość Uszew.


§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.


§ 5
Nadzór na Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. środowiska.


§ 6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


§ 7
Fundacja posługuje się znakiem graficznym (logiem) stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego statutu.

 

Cele i zasady działania Fundacji.


§ 8
Celami Fundacji są:
1. Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie roli pszczół w przyrodzie.
2. Propagowanie pszczelarstwa i produktów pszczelich.
3. Integrowanie środowisk pszczelarskich.
4. Podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy oraz osób zainteresowanych założeniem
pasieki.
5. Działanie na rzecz stałego rozwoju pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona
interesów pszczelarzy.
6. Zwiększanie bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających.
7. Ochrona pszczół.
8. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół.
9. Promowagnie zachowań proekologicznych.


§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i współorganizowanie spotkań, prelekcji, konferencji naukowych,
szkoleń, wystaw, konkursów oraz innych imprez o tematyce pszczelarskiej.
2. Prowadzenie pasieki edukacyjnej.
3. Propagowanie celów statutowych za pośrednictwem Internetu, w szczególności
stron www oraz wszelkiego rodzaju portali społecznościowych.
4. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
5. Sadzenie roślin miododajnych.
6. Działalność badawczą.
7. Zakładanie i prowadzenie barci.
8. Wsparcie rzeczowe i finansowe pszczelarzy.
Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie
działalność pożytku publicznego.


§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.


Majątek i dochody Fundacji.


§ 11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (tysiąc) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§ 12
1. Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
• Darowizn, spadków, zapisów.
• Dotacji i subwencji oraz grantów.
• Ze zbiórek i imprez publicznych.
• Dochodów z majątku Fundacji.
• Działalności odpłatnej.
• Lokat kapitałowych.
• Odsetek bankowych .
• Funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz
środków z programów i organizacji międzynarodowych.
• Umów sponsoringowych.


§ 13
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


Władze Fundacji.


§ 14
Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.
1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji
i składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na
dziesięcioletnią kadencję.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, wskazując Prezesa Fundacji.
3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
4
4. Prezes Zarządu wyznacza wiceprezesa oraz skarbnika z grona członków
Zarządu.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
7. O ustaniu członkostwa w Zarządzie decydują pozostali członkowie Zarządu
w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie.
8. Fundator nie może być odwołany w wyniku uchwały, z pełnionej fundkcji
w Zarządzie.
9. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka,
c) istotnego naruszenia postanowień statutu.
10. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają
jego następcę w drodze jednomyślnego głosowania.
11. W przypadku zmiany wiceprezesa Zarządu lub skarbnika, następcę powołuje
Prezes Zarządu.
12. W przypadku zmiany całego Zarządu, odchodzący Zarząd powołuje nowy Zarząd,
wskazując Prezesa.
13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego
organu z tytułu pełnienia funkcji.
14. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych
wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
15. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje
Zarząd w formie uchwały.


§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e. sporządzanie rocznych i wieloletnich sprawozdań z działalności Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,
h. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,
i. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku
zlikwidowanej Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z tym, że dla
ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków,
5
w tym Prezesa. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Wynagrodzenia członków Zarządu określa Zarząd Fundacji.


Sposób Reprezentacji


§ 16
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem
majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu
działających łacznie, w tym prezesa.


Zmiana Statutu


§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą również
dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych
w akcie założycielskim.


Połączenie z inną fundacją.


§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.


§ 19
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.


Likwidacja Fundacji.


§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.


§ 21
Środki majątkowe pozostałe po Fundacji należy przeznaczyć na cele statutowe
Fundacji.


Postanowienia końcowe


§ 22
Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim
majątkiem za zobowiązania Fundacji.


§ 23
Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


§ 24
W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązującą wykładnię Statutu ustala Zarząd
w drodze uchwały.


§ 25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w KRS.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu